kontakt@e-pr.pl +48 788 325 991
kontakt@e-pr.pl +48 788 325 991

Regulamin

§ 1 Wstęp i definicje

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia drogą elektroniczną usług przez wydawcę e-PR.pl na rzecz Reklamodawców.
2. Świadczeniem usługi jest zamieszczenie materiałów reklamowych na stronach internetowych, których właścicielem jest firma Mayko Sp. z o.o.
3. Przez Reklamodawcę rozumie się podmiot kupujący przez portal e-PR.pl miejsce reklamowe na stronie internetowej, których właścicielem jest firma Mayko Sp. z o.o.
3. Przez e-PR.pl rozumie się serwis internetowy pod adresem internetowym https://e-pr.pl/, którego właścicielem i administratorem jest firma Mayko Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Dąbrowskiego 28, 15-872 Białystok, NIP: PL 542-323-41-27.
4. Przez materiały reklamowe rozumie się publikacje umieszczane na stronach firmy Mayko Sp. z o.o. przez Reklamodawców, zakupione przez serwis e-PR.pl.
5. Przekazywane przez Reklamodawców dane osobowe, e-PR.pl zbiera i przetwarza wyłącznie dla celów związanych z realizacją usług i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na co Użytkownicy e-PR.pl wyrażają zgodę.

§ 2 Warunki korzystania z portalu e-PR.pl

1. Użytkownikami e-PR.pl mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.
2. Użytkownicy e-PR.pl zgadzają się na otrzymywanie maili związanych z serwisem e-PR.pl oraz od firmy Mayko Sp. z o.o..

§ 3 Reklamodawca

1. Reklamodawca zamawiający publikację swych materiałów reklamowych wybiera za pośrednictwem serwisu e-PR.pl stronę internetową na której chce zamieścić swój materiał reklamowy.
2. W celu dokonania zakupu publikacji reklamowej na stronie internetowej, Reklamodawca wybiera strony internetowe na których chce opublikować swoje materiały reklamowe oraz wypełnia formularz w serwisie e-PR.pl. Cena za publikację materiałów reklamowych jest oznaczona w formularzu zamówienia po wyborze przez Reklamodawcę miejsc publikacji.
3. Po wypełnieniu formularza w sposób opisany w ust. 2. Reklamodawca potwierdza zamówienie publikacji materiałów reklamowych oraz dokonuje płatności poprzez system payu.pl.
4. Dokonanie płatności za materiały reklamowe podlegające publikacji oznacza pełną akceptację przez Reklamodawcę niniejszego Regulaminu.
5. Dowód zakupu zostanie wysłany Reklamodawcy na podany przez niego adres e-mail do 72h po dokonaniu płatności.
6. W przypadku gdy e-PR.pl nie przyjmie artykułu Reklamodawcy do publikacji, zapłacona przez Reklamodawcę cena jest zwracana na wskazany przez niego numer rachunku bankowego do 72h (w dni robocze) od momentu odrzucenia publikacji, bez dodatkowych opłat.

§ 4 Ograniczenia w treści materiałów reklamowych

1. Reklamodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść publikowanych przez siebie materiałów reklamowych.
2. Zabronione jest publikowanie przez Reklamodawcę materiałów reklamowych sprzecznych z prawem, naruszających jakiekolwiek dobra, prawa i wolności osób trzecich, naruszających zasady współżycia społecznego, propagujących przemoc i pornografię, propagujących i nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub jakiejkolwiek innej.
3. e-PR.pl zastrzega sobie prawo do usuwania publikacji, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz stron o wątpliwej jakości np. wyłącznie reklamowych. W przypadku usunięcia wyżej wymienionych publikacji, kwota zapłacona przez Reklamodawcę nie podlega zwrotowi.
4. Użytkownik publikujący materiały reklamowe zawierające błędy lub wirusy jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód z tego wynikłych.
5. W przypadku gdy publikacja materiałów reklamowych na stronach internetowych będzie wymagała przekazania przez Reklamodawcę jakichkolwiek informacji, treści, innych form przekazu (zdjęcia, grafiki, itp.), Reklamodawca zapewnia, że w powyższym zakresie:
a) będzie posiadał w niezbędnym zakresie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub licencje do tych materiałów;
b) ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji umowy nie naruszy autorskich praw osobistych żadnej osoby;
c) będzie posiadał wszelkie zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku osób wskazanych w tych materiałach;
d) ich wykorzystanie nie naruszy żadnych praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe ani renomowanych znaków towarowych;
e) ich publikacja nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji;
f) ich publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów osób trzecich.

§ 5 Publikacja materiałów reklamowych

1. Publikacja materiałów reklamowych Reklamodawcy następuje po ustaleniu miejsca (miejsc), poprawnym dokonaniu płatności oraz po wysłaniu materiałów reklamowych przez Reklamodawcę na maila kontakt@e-pr.pl.
2. e-PR.pl ma wyłączne prawo dokonywać moderacji podlegających publikacji na stronie internetowej materiałów reklamowych. Moderacja i akceptacja następuje w terminie do 48 godzin. Odrzucenie lub brak akceptacji w powyższym terminie skutkuje odmową publikacji materiałów reklamowych, a cena zapłacona przez Reklamodawcę podlega zwrotowi w terminie 72h (dni robocze) od daty odrzucenia materiałów reklamowych przez e-PR.pl, na ten sam rachunek z którego wpłynęła płatność za zamówioną publikację.

§ 6 Płatności

1. Reklamodawca zamawiający publikację swych materiałów reklamowych na stronie internetowej e-PR.pl, dokonuje płatności wyświetlonej w formularzu zamówienia ceny. Zapłata następuje na rzecz serwisu e-PR.pl wyłącznie za pośrednictwem serwisu payu.pl.
2. Zmiana cen publikacji przez e-PR.pl nie ma wpływu na cenę zamówień będących w trakcie realizacji.
3. Warunkiem publikacji materiałów reklamowych jest otrzymanie przez serwis e-PR.pl potwierdzenia zapłaty ceny z serwisu payu.pl przez Reklamodawcę.
4. Konsumentom indywidualnym przysługuje 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy.

§ 7 Reklamacje i odpowiedzialność

1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu świadczenia usług przez e-PR.pl, Reklamodawca ma prawo zgłosić reklamację. Zgłoszenie powinno być wysłane drogą mailową na adres kontakt@e-PR.pl w terminie do 14 dni roboczych począwszy od dnia zakończenia wyświetlania reklamowanej publikacji. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis kwestionowanej usługi oraz powód reklamacji. Brak zgłoszenia reklamacji w powyższym terminie powoduje utratę prawa do jej wniesienia.
2. Serwis e-PR.pl rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni, podejmując wszelkie niezbędne kroki mające na celu ocenę zasadności reklamacji.
3. Odpowiedzialność serwisu e-PR.pl za nienależytą publikację nie przekracza wartości zapłaconego przez Reklamodawcę wynagrodzenia e-PR.pl.
4. e-PR.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, mających wpływ na sposób i termin wykonania usługi oraz za okoliczności spowodowane działaniem osób trzecich. e-PR.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przez Reklamodawcę praw własności, praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej i innych osób trzecich. Zamieszczenie materiałów reklamowych podlegających publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że jego materiały reklamowe nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz są zgodne z przepisami prawa.
5. Reklamodawca ponosi wszelkie koszty w przypadku skierowania przez osoby trzecie wobec serwisu e-PR.pll jakichkolwiek roszczeń, w szczególności związanych z treścią i zawartością materiałów reklamowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
2. e-PR.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
3. Wersja Regulaminu 1.1. Data opublikowania: 12.10.2020